Friday, 1 November 2013

Hunger strike: Ottawa, DAY 58

Hunger strike: Ottawa, DAY 58 (Oct. 31, 2013) in front of US embassy