Saturday, 26 October 2013

Hunger strike: Ottawa, DAY 52

Hunger strike: Ottawa, DAY 52 (Oct. 25, 2013) in front of US embassy